بیانیه

بسمه تعالی
بیانیه سومین جشنواره بینالمللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی و صنایع دستی
(بیانیه 3 تبریز)
تبریز 14 - 22 اردیبهشت 1396
12-4 می 2017
سومین جشنواره بینالمللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی و « شرکت کنندگان در آئین اختتامیه این جشنواره که در روز ،» صنایع دستی 22 اردیبهشت 1396 در تبریز برگذار گردید اعلام مینماید که:
- با آگاهی از اینکه، بینش اسلامی منبع الهام هنر و صنایع دستی اسلامی بوده،
- با علم به غنای میراث فرهنگی بهویژه در جهان اسلام و باور بهاینکه شایسته است همه آحاد جامعه به این میراث ارزشمند توجه کنند،
- ضمن ضروری دانستن حفظ، ترویج، و آموزش هنر و صنایع دستی به عنوان میراث غنی،
- با تشخیص اولویت افزایش تبادل تجربهها در این حوزه بین هنرمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی،
- با تاکید بر ضرورت برگذاری جشنوارهها، گردهماییها و مسابقات دورهای بین المللی با هدف اعتلای هنرهای اسلامی و صنایع دستی،
- و نیز قدردانی از کلیه ارایهدهندگان مقالات ارزشمند و هنرمندان شرکت کننده در بخش نمایشگاه و مسابقه، به اتفاق آراء بیانیه زیر را به تصویب رساندهاند:
1 _ شرکت کنندگان ضمن تشکر از تلاشهای مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز بهخاطر سازماندهی این برنامه و خرسندی از روند توسعه صنایع دستی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بهعنوان نقطه مرکزی و اصلی در هنر و صنایع دستی و ترویج میراث فرهنگی، و ضمن قدردانی از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران و مسئولین و مردم شهر تبریز بهخاطر مهماننوازی گرمی که در طول برگذاری سومین دور این جشنواره بهعمل آوردند، یک بار دیگر از سازمان همکاریهای اسلامی و به ویژه ارسیکا میخواهند تا سازکارهایی موثرتر در توسعه فرهنگی و اقتصادی صنایع دستی و هنرهای اسلامی را تهیه، تدوین و اجرا نمایند.
2 _ شرکتکنندگان جشنواره ضمن باور به ضرورت آرامش اجتماعی برای رونق هنر و صنایع دستی و ارتقاء شان اجتماعی هنرمند، ضمن محکوم نمودن ناامنیها اخیر در کشورهای اسلامی که ضمن انهدام بنیانها و زیرساختها، زمینه تخریب و انهدام میراث فرهنگی را در این کشورها موجب شده است، آرزوی جهانی مملو از صلح و برادری داشته، و خواستار تلاش جدی سازمانهای بینالمللی برای پایان دادن به این درگیریها هستند و در ضمن این جشنواره بر اهمیت گفتوگوی فرهنگی که عاملی بازدارنده در برابر هرگونه اهانت به فرهنگ و مقدسات اسلامی تاکید میورزد.
3 _ شرکتکنندگان در جشنواره با تاکید بر بند 7 بیانیه اول تبریز به سال 2013 و بند 5 بیانیه دوم تبریز به سال 2015 ، درخواست خود از سازمان همکاری اسلامی، مبنی بر راهاندازی مرکزی دانشگاهی جهت ارتقاء آموزش عالی هنر در کشورهای اسلامی، تسهییل در برقراری ارتباط بین موسسات آموزش عالی در این کشورها و تعیین سطح استانداردسازی کیفی هنرها و صنایع دستی را تکرار نموده و با توجه به تجربیات تخصصی موفق دانشگاه هنر اسلامی تبریز در زمینه آموزش عالی صنایع دستی و هنرهای اسلامی، این دانشگاه را به عنوان میزبان دایمی این مرکز پیشنهاد نموده و خواستار برگزاری منظم این جشنواره به صورت دوسالانه در شهر تبریز میباشند.
4 _ با تایید و حمایت از اقدامات سازمان همکاری اسلامی برای تشویق و توسعه فرهنگ گردشگری بین کشورهای اسلامی که نقش موثری در رونق، ترویج و گسترش هنرها و صنایعدستی در جهان اسلام دارد، و ضمن تقدیر از انتخاب تبریز به پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال 2018 ، این کنگره خواستار افزایش مشارکت بخش خصوصی، بخش جهانگردی و سازمانهای غیردولتی برای توسعه تجارت و شبکههای بازاریابی که آثار نوآورانه اسلامی تولید مینمایند، میباشد.
5 _ شرکت کنندگان جشنواره با عنایت به ضرورت حمایت از بانوان هنرمند جهان اسلام از برگزارکنندگان جشنواره تقاضا میکنند تا چهارمین جشنواره خلاقیت و نوآوری تبریز را به زنان هنرمند جهان اسلام اختصاص دهند.
6_ با عنایت به برگزاری موفق و تاثیر گذار جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز جایزه « درهنرهای اسلامی و صنایع دستی در سه دوره متوالی، این جشنواره خواستار برگزاری در هنرهای اسلامی و صنایع دستی ( با هدف انتخاب (» بین المللی کتاب ربع رشیدی تبریز برترین تالیفات این حوزه به صورت دو سالانه می باشد.
7 _ سومین جشنواره از رسانههای دیداری و شنیداری و نوشتاری درخواست مینماید تا نقش مناسب و تاثیرگذار خود را جهت معرفی میراث هنری اسلامی در سطوح محلی، منطقهای و بین المللی و برجسته سازی اهمیت آن در خصوص توسعه گردشگری و اقتصاد کشورهای عضو ایفا نمایند.
8 _ با عنایت به غنای میراث فرهنگی و معنوی شهر تبریز و نقش بازر این شهر در شکل گیری و توسعه هنرهای اسلامی و صنایع دستی، به ویژه در حوزه نگارگری، و با عنایت به وجود مقبره نگارگر بیبدیل تاریخ هنر اسلامی، کمالالدین بهزاد در این شهر و با تکیه بر فعالیتها و موفقیتها جدی هنرمندان موثر این شهر در احیای این هنر و اهتمام جدی مراکز آموزش عالی این شهر در امر توسعه و آموزش و پژوهش این هنر و با تاکید بر بند 8 بیانیه اول تبریز به سال 2013 شرکت کنندگان کنگره خواستار تصویب نهایی شهر تبریز به عنوان پایتخت نگارگری جهان اسلام بوده و راهاندازی دفتر دایمی نگارگری ارسیکا در این شهر خواهانند.
9 _ کنگره از مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (ارسیکا) تقاضا میکند که سند حاضر را به تایید اولین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی رسانده و عملیاتی شدن موضوع بندهای آن را به جد پیگیری نمایند.
تبریز
22 اردیبهشت 1396
12 می 2017
15 شعبان 1438

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.