داوری بخش بین الملل

داوری آثار هنرمندان بین الملل توسط هیئت داوران: دکتر مهدی محمدزاده. دکتر نزیه معروف. پروفسور عبدو عثمان و پروفسور فتحیه بارونی.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.