مقالات

نشست اول: نگارگری
 
رییس نشست: احمد حکمت باروتچی گیل (ترکیه)
سخنران کشور عنوان مقاله تصویر
طاهر مخدانی الجزایر یک رویکرد پانوراما به مینیاتور الجزایر اسلامی و تزیینات
دکتر جلیل جوکار ایران شناسایی سیستم هندسی پنهان از ساختار نقاشی ایرانی، مطالعه موردی: قطعه ای مینیاتور از ظفرنامه تیموری
دکتر زهرا موسوی ایران امکان نوآوری در سنت نقاشی ایران با برجسته سازی جهت درک خوب شیفت های هنر پارادایم
 
 
 
 
 
نشست دوم: نگارگری

رییس نشست: دکتر اسمر عبدالله یف (جمهوری آذربایجان)

 
سخنران کشور عنوان مقاله تصویر
دکتر مهدی محمدزاده ایران بازآفرینی نگارگری سنتی در دوره معاصر، مطالعه موردی: نگارگری قصص الانبیاء
زهرا حبیب پاکستان هنر مینیاتور پاکستان
ویدا قاسمی ایران ساختار شکنی نقاشی ایرانی در آثار هنرمندان معاصر ایرن
 
 
 
 
 
نشست سوم: ابروباد

رییس نشست: دکتر کاظم حاج زی ملک (بوسنی و هرزگوین)

 
سخنران کشور عنوان مقاله تصویر
احمد حکمت باروتچی گیل (ترکیه) ترکیه پویایی ابرو
دکتر المیرا گویول ازبکستان ابر طراحی و توزیع آن در ازبکستان  
دکتر روشن بن ابراهیم مالزی زباله به ثروت: کاغذسازی از زباله های روزانه و مواد غذایی کشاورزی
 
 
 
 
 
نشست چهارم: صحافی و تذهیب

رییس نشست: دکتر نزیه معروف
سخنران کشور عنوان مقاله تصویر
اهاب احمد حسن محمود مصر هنر تذهیب در دوره عثمانی" قرآن به عنوان یک مدل"
 
دکتر کاظم حاج زی ملک بوسنی و هرزگوین هنر صحافی اسلامی کتاب در بوسنی و هرزگوین و جلد سه نسخ خطی با ارزش از کتابخانه قاضی بیگ
الهه بخت آور ایران تأثیر مکتب تبریز در هنر عثمانی
 
 
 
 
 
نشست پنجم:  صنایع دستی و هنرهای جهان اسلام: خلاقیت و نوآوری

رییس نشست: پروفسور دکتر فتحیه سدرین بارونی (تونس)

 
سخنران کشور عنوان مقاله تصویر
دکتر بایری یوا ترکمنستان صنایع دستی و هنرهای جهان اسلام: تأثیر هنر اسلامی در معماری و فرش ترکمن
دکتر نزیه معروف ترکیه خلاقیت و نوآوری به عنوان اهداف اصلی برنامه توسعه صنایع دستی IRCICA
 
 
 
 
نشست ششم: مطالعات تاریخی و میراث ناملموس

رییس نشست: پروفسور دکتر عبدو عثمان عطا (سودان)

 
سخنران کشور عنوان مقاله تصویر
دکتر علی نعمتی ایران بازشناسی مواد اولیه و روش ساخت پوشش روغن کمان، ضرورت نقاشی اسلامی
دکتر اسمر عبدالله یف جمهوری آذربایجان نقش میراث ناملموس در فضای هنر معاصر
 
 
 
 
 
 
 
نشست هفتم: تجربه کشورها در امر توسعه صنایع دستی: تونس، سودان و ساحل عاج.

رییس نشست: دکتر روشن بن ابراهیم

 
سخنران کشور عنوان مقاله تصویر
پروفسور دکتر فتحیه سدرین بارونی تونس مسائل و چالش ها در پیکربندی مجدد صنایع دستی تونس، با مطالعه موردی: سفال
پروفسور دکتر عبده عثمان عطا سودان صنایع دستی سنتی در کشورهای آفریقایی مسیر زیارتی
توره کادییاتو ساحا عاج وضعیت حال حاضر صنایع در ساحل عاج و و چشم انداز آینده
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.