مراسم افتتاحیه بخش نمایشگاه بین الملل و ملی

مراسم افتتاحیه بخش نمایشگاه بین الملل و ملی - ارسیکا مراسم افتتاحیه بخش نمایشگاه بین الملل و ملی - ارسیکا مراسم افتتاحیه بخش نمایشگاه بین الملل و ملی - ارسیکا مراسم افتتاحیه بخش نمایشگاه بین الملل و ملی - ارسیکا مراسم افتتاحیه بخش نمایشگاه بین الملل و ملی - ارسیکا مراسم افتتاحیه بخش نمایشگاه بین الملل و ملی - ارسیکا مراسم افتتاحیه بخش نمایشگاه بین الملل و ملی - ارسیکا مراسم افتتاحیه بخش نمایشگاه بین الملل و ملی - ارسیکا مراسم افتتاحیه بخش نمایشگاه بین الملل و ملی - ارسیکا مراسم افتتاحیه بخش نمایشگاه بین الملل و ملی - ارسیکا

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.